• مدير حراست

  نرخ مشارکت : 4.166

 • شهردار منطقه 1

  نرخ مشارکت : 1.408

 • شهردار منطقه 2

  نرخ مشارکت : 1.388

 • معاون امور زيربنائي و حمل و نقل شهري

  نرخ مشارکت : 0.297